Get Adobe Flash player

 

Lai elektrotīklam pieslēgtu jaunas elektroietaises, jārīkojas šādi:

1. Ja klients vēlas jaunu elektrotīkla pieslēgumu vai lietotājam ir nepieciešams palielināt esošā pieslēguma jaudu, tad viņam ir jāaizpilda „Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam / slodzes izmaiņām” (turpmāk tekstā – Pieteikums).

Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam / slodzes izmaiņām (fiziskām personām)
Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam / slodzes izmaiņām (juridiskām personām)

2. Aizpildīto Pieteikumu un Pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas var sūtīt   e-Latvenergo portālā vai uz e-pastu  klientu.serviss@latvenergo.lv , vai pa pastu, vai personīgi iesniegt kādā no Klientu apkalpošanas centriem.

Papildus iesniedzamie dokumenti sūtot pa pastu ir jānokopē, bet sūtot pa e-pastu – jāieskanē un jāpievieno Pieteikumam.

3. Saņemto klienta pieteikumu reģistrē, ja tas ir pilnībā un korekti aizpildīts, kā arī ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

Ja Pieteikums tiek iesūtīts pa pastu vai e-pastu, tad par Pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu 5 darba dienu laikā tiek nosūtīta atbildes vēstule uz klienta norādīto pasta adresi vai e-pastu.

 

Pieslēguma procesa vai slodzes izmaiņu shēma:


 

4. Pēc pieteikuma reģistrācijas tiek izstrādāti elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi un aprēķinātas iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

Aprēķinot iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek ņemtas vērā:

5. Ja jauna pieslēguma vai slodzes izmaiņu realizēšanai nav jāizstrādā projekts, tad 30 dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas datuma klientam tiek nosūtīta informācija par iespējamām izmaksām un tehniskie noteikumi.

Pēc informācijas saņemšanas klientam 15 kalendāro dienu laikā ir jāpaziņo AS „Sadales tīkls” par vēlmi turpināt pieprasītā pieslēguma realizāciju.

Ja 15 kalendāro dienu laikā klients nebūs paziņojis par vēlmi turpināt pieprasītā pieslēguma realizāciju, tad tiks uzskatīts, ka pieslēguma ierīkošana nav nepieciešama un Pieteikums ir anulējams.

6. Ja jauna pieslēguma vai slodzes izmaiņu realizēšanai ir nepieciešams izstrādāt projektu, tad 30 dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas datuma klientam tiek nosūtīta informācija par iespējamām izmaksām, tehniskie noteikumi (projektēšanas uzdevums) un „Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi” (turpmāk tekstā – Vienošanās).

Pēc informācijas saņemšanas klientam 15 kalendāro dienu laikā ir jāiesniedz vai jāatsūta AS „Sadales tīkls” parakstīts Vienošanās viens eksemplārs.

Ja 15 kalendāro dienu laikā klients nebūs iesniedzis vai atsūtījis parakstītu Vienošanos, tad tiks uzskatīts, ka pieslēguma ierīkošana nav nepieciešama un Pieteikums ir anulējams.

Saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" visas ar projekta izstrādāšanu un autoruzraudzību saistītās izmaksas sedz klients.

7. Ja Pieteikuma realizācijai ir nepieciešams veikt būvniecības darbus, tad līdz projekta iesniegšanai klientam ir tiesības rakstveidā vai pa tālruni 80200400 ieteikt sevis izvēlētu būvkomersantu (nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis), kurš tiks uzaicināts piedalīties pretendentu atlasē.

8. Pēc projekta izstrādes un saskaņošanas AS „Sadales tīkls” veic pretendentu atlasi, lai noskaidrotu pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas.

9. Pēc pretendentu atlases veikšanas (ja nepieciešams veikt būvdarbus) vai pēc klienta piekrišanas turpināt pieprasītā pieslēguma realizāciju (ja nav nepieciešams izstrādāt projektu), AS „Sadales tīkls” nosūta klientam Pieslēguma līguma projektu divos eksemplāros, kuros ir  norādīti izbūves termiņi un precīza klientam apmaksājamā pieslēguma maksa, kā arī, ja ir notikusi pretendentu atlases, tad noteiktais izbūves veicējs, un „Aktu par lietotāja elektroietaišu izbūvi”.

Ja klients piekrīt līguma nosacījumiem, tad 15 kalendāro dienu laikā pēc tā izsūtīšanas datuma, parakstītus līguma eksemplārus var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu.

Ja klients neiesniedz AS „Sadales tīkls” parakstītu Pieslēguma līgumu 15 kalendāro dienu laikā pēc tā izsūtīšanas datuma, tad tiek uzskatīts, ka pieslēguma ierīkošana nav nepieciešama un Pieteikums ir anulējams.

10. Pēc Pieslēguma līguma noslēgšanas AS „Sadales tīkls” klientam 5 darba dienu laikā izraksta rēķinu ar Pieslēguma līgumā norādīto pieslēguma maksu un nosūta parakstītu Pieslēguma līguma eksemplāru. Par rēķina apmaksu nav jāinformē AS „Sadales tīkls”, jo informācija tiek apkopota automātiski.

11. Pēc pieslēguma maksas samaksas AS „Sadales tīkls” slēdz līgumu ar pretendentu atlases uzvarētāju par pieslēguma izbūvi un organizē pieslēguma izbūves darbus.

12. Pieslēguma līguma ietvaros tiek veikta jaunā pieslēguma vai slodzes izmaiņu realizēšanai nepieciešamā izbūve līdz klienta elektroietaises piederības robežai.  Aiz piederības robežas klients ierīko savas elektroietaises iekšējo tīklu, par kura izbūvi iesniedz „Aktu par lietotāja elektroietaišu izbūvi” (veidlapa ir pievienota Pieslēguma līgumam). Pēc akta saņemšanas no lietotāja AS „Sadales tīkls” pārbauda izbūvētā elektrotīkla pieslēguma vietu, noplombē uzskaites ķēdes un pieslēdz lietotāja elektroietaisi elektrotīklam. Ja Pieslēguma līgumam pievienotā veidlapa „Akts par Lietotāja elektroietaišu izbūvi" ir nozaudēta, tad to var izdrukāt šeit.

13. Pēc pieslēguma izbūves un elektroapgādes tīkla nodošanas ekspluatācijā lietotājam ir jānoslēdz „Elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgums”, un ar šo brīdi lietotājs var sākt lietot elektroenerģiju.

 

Papildus informāciju par jauna pieslēguma izbūves vai slodzes palielināšanas procedūru klients vai lietotājs var saņemt  Klientu apkalpošanas centros vai zvanot pa Klientu servisa tālruni 80200400.